Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van NST Science 

 Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen NST Science (verder te noemen NST) en een opdrachtgever waarop NST deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NST, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van NST zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van NST of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van NST van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Correspondentie per e-mail wordt beschouwd als schriftelijke correspondentie. Indien NST voor de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien, kan NST echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte, de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 NST mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan NST heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan NST zijn verstrekt.
2.4 NST houdt degene die de overeenkomst sluit daartoe bevoegd.

Artikel 3 – Wijziging/intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is NST gerechtigd iedere aanvulling en/ of wijziging na het verstrekken van de opdracht als afzonderlijke opdracht te beschouwen en behandelen.
3.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan NST ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
3.3 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
3.4 Indien NST voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 NST is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. NST zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft NST het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. NST zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.3 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.4 NST staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan NST verstrekte gegevens en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien NST is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
4.5 Indien de uitvoering van de opdracht correcties behoeft, dient NST te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld deze correcties aan te brengen.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom
5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt NST het auteursrecht op door NST vervaardigde vertalingen en andere teksten.
5.2 De opdrachtgever vrijwaart NST tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 Artikel 6 – Ontbinding
6.1 NST is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. NST kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 – Reclames en Geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan NST te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Het door NST in behandeling nemen van een klacht betekent niet dat NST de klacht beschouwt als tijdig of terecht ingediend.
7.3 Indien de klacht gegrond is, zal NST het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien NST redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt, heeft doen bewerken of aan een derde heeft doorgeleverd.
7.5 Het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval na verloop van 10 dagen na aflevering van de opdracht.

 Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering
8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. NST is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. NST is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, fax, koerier of e-mail.
8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling
9.1 Het honorarium is gebaseerd op het woordtarief of uurtarief, zoals dit is overeengekomen in de offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging.
9.2 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 9 lid 4 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
9.5 In geval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 3000 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 300.
9.6 NST kan recht doen gelden op alle door haar gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
10.1 NST is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan NST toerekenbare tekortkoming. NST is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
10.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft NST van iedere aansprakelijkheid.
10.3 NST is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen letselschade, die voortvloeit uit de verkeerde toepassing van (medische) apparatuur, voorwerpen en/of instructies, veroorzaakt door fouten of onduidelijkheden in de brontekst of de vertaling.
10.4 NST is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. NST is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
10.5 De opdrachtgever is verplicht NST te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van NST bestaat.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NST geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor NST niet in staat is haar verlichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers van zaken en diensten, transportstoringen, en andere buiten onze macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkades, verstoringen van de openbare orde, epidemieën, overstromingen en stormen.
11.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NST opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NST niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever privépersoon is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingsbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid NST op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien NST bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is NST gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Naamsvermelding
12.1 Na overleg met de opdrachtgever is NST gerechtigd de naam van de opdrachtgever te gebruiken als referentie en is NST ook gerechtigd de naam van opdrachtgever te gebruiken in zijn promotiemateriaal. Indien de opdrachtgever hier geen toestemming toe geeft dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen NST en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen NST en de opdracthgever.
13.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.